Impreza dla dziecka?
Zadzwoń!

783 495 804 lub 722 374 188
hopek@hopek.com.pl

Miejsce urodzin Animacje katalog atrakcji dzieci na weselu Spotkania rodzinne przedszkola i szkoły imprezy firmowe Bawialnia Butik Hopka

regulamin

Regulamin przyjęcia urodzinowego

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Przyjęcie odbywa się w dowolnym terminie, wolnym od prowadzonych przez HOPEK Agencję Artystyczną zajęć, imprez i warsztatów, po wcześniejszej rezerwacji.
 2. HOPEK Agencja Artystyczna s.c. jest animatorem przyjęcia. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo przejmują organizatorzy tj. rodzice zamawiający animację urodzinową.
 3. Animacje urodzinowe w sali zabaw HOPEK znajdującej się przy al. Jaworowej 39 we Wrocławiu, są organizowane we wcześniej ustalonych przedziałach godzinowych: 
  1. sobota i niedziela w godzinach: 11:00-13:00, 14:00-16:00, 17:00-19:00
  2. w pozostałe dni tygodnia: 16:00- 18:00 lub 17:00-19:00
 4. Animacje urodzinowe w miejscu wskazanym przez Klienta odbywają się w godzinach ustalanych indywidualnie z Klientem.
 5. Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonym miejsca, tj. w Sali Głównej
 6. Za dostarczenie przekąsek, napoi i tortu urodzinowego odpowiedzialny jest organizator, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich konsumpcję w wyznaczonym do miejscu, o czym stanowi podpunkt nr 5.
 7. Podczas jednego przyjęcia urodzinowego maksymalnie świętować może dwóch solenizantów.
 8. W ramach organizowanego przyjęcia urodzinowego Klient ma do dyspozycji na wyłączność dwie sale: Salę Główną i Salę Zabaw. §2. Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego

 

 1. Rezerwacja terminu na przyjęcie urodzinowe może zostać dokonana:
  1. telefonicznie pod nr telefonu +48 783 495 804 lub +48  722 374 188 
  2. poprzez Formularz Zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.hopek.com.pl
  3. wysyłając e-maila na adres hopek@hopek.com.pl
 2. Warunkiem dokonania pełnej rezerwacji ustalonego wcześniej terminu na przyjęcie urodzinowe jest wpłacenie zadatku w wysokości min. 20% wartości przyjęcia, płatnego gotówką w HOPEK Agencja Artystyczna lub przelewem na rachunek bankowy wysłany Klientowi na podany adres poczty elektronicznej.
 3. Zadatek należy wpłacić do 3 dni od złożenia wstępnego zamówienia.
 4. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu Przyjęcia Urodzinowego. Formularz Zamówienia podpisywany w dniu przyjęcia urodzinowego jest integralną częścią Regulaminu Przyjęcia Urodzinowego.
 5. Zadatek nie podlega zwrotowi.§3. Czas trwania przyjęcia urodzinowego

 

 1. Przyjęcie urodzinowe trwa 2 godziny zegarowe. W szczególnych przypadkach HOPEK Agencja Artystyczna może zezwolić na przedłużenie przyjęcia urodzinowego, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na organizację kolejnego przyjęcia urodzinowego odbywającego się w tym samym dniu. Wydłużenie czasu trwania przyjęcia urodzinowego jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu owej kwestii z HOPEK Agencją Artystyczną. Wiąże się to również z dodatkową opłatą zgodną z cennikiem urodzinowym.
 2. Klienci oraz goście urodzinowi tj. dzieci wraz z rodzicami mogą bezpłatnie spędzić czas w Sali Zabaw 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego; jest to tzw. czas oczekiwania na gości.
 3. Goście urodzinowi są zobowiązani do opuszczenia Sali Zabaw po zakończeniu animacji przez animatorów, a Sali Głównej maksymalnie 15 minut po zakończeniu animacji.§4. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego

 

 1. Organizacja przyjęcia urodzinowego w HOPEK Agencja Artystyczna wiąże się z oświadczeniem Klienta, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa solenizanta oraz zaproszonych gości urodzinowych w przyjęciu urodzinowym. Klient oświadcza również, że solenizant oraz zaproszone dzieci nie cierpią na schorzenia, z wyjątkiem tych wyraźnie wskazanych w Formularzu Rezerwacji (punkt „Uwagi”) lub zgłoszonych osobiście, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo dziecka oraz innych dzieci i osób trzecich, biorących udział w przyjęciu oraz będących klientami indywidualnymi.
 2. Za gości urodzinowych uważane są dzieci od 24 miesięcy (lub młodsze zdolne do samodzielnej zabawy) do 13 roku życia.
 3. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia przyjęcia urodzinowego należy zgłaszać najpóźniej na 6 dni przed terminem przyjęcia urodzinowego. Liczbę gości urodzinowych w ramach wybranego pakietu należy zgłosić najpóźniej 2 dni przed planowaną datą przyjęcia. W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych przyjęcie przygotowane jest zgodnie z liczbą osób podaną w formularzu. 
 4. Zmaiana wybranego pakietu urodzinowego dotyczącego liczby dzieci jest możliwa do 7 dni przed ustalona datą przyjęcia. Póżniej zmiany są niemożliwe. 
 5. W przypadku zwiększenia liczby gości urodzinowych w animacji do 20 dzieci Klient, który jest organizatorem przyjęcia, dokonuje dodatkowej opłaty za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem urodzinowym.§5. Płatności

 

 1. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje na podstawie formularza Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego, czyli ilości gości urodzinowych oraz wybranych wcześniej atrakcji oraz sumy zamówionych herbat i kaw w recepcji Sali Głównej.
 2. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony wcześniej zadatek, Klient reguluje po zakończeniu przyjęcia urodzinowego gotówką lub na dzień przed przyjęciem przelewem na wskazane konto.§6. Odpowiedzialność stron

 

 1. HOPEK Agencja Artystyczna zapewnia personel posiadający odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. HOPEK Agencja Artystyczna udostępnia Salę Zabaw, gdzie przeprowadzane są zabawy animacyjne zgodne z wybranym pakietem tematycznym oraz Salę Główną z przestrzenią dla rodziców i stolikami dla dzieci.
 3. Podczas przyjęcia urodzinowego dzieci pozostają pod stałą opieką Klienta organizującego przyjęcie urodzinowe, który jest odpowiedzialny za gości zaproszonych.§7. Odwołanie, rezygnacja z przyjęcia urodzinowego

 

 1. W przypadku odwołania, rezygnacji z przyjęcia urodzinowego HOPEK Agencja Artystyczna nie dokonuje zwrotu wpłaconego zadatku.
 2. Za zgodą HOPEK Agencji Artystycznej i Klienta, w przypadkach losowych, strony mogą zmienić termin przyjęcia urodzinowego jeżeli nowo wybrany termin jest wolny od innych rezerwacji. Klient ma możliwość przesunięcia terminu przyjęcia urodzinowego tylko jeden raz.
 3. W przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego z przyczyn zawinionych przez HOPEK Agencję Artystyczną, zostaje zwrócona Klientowi pełna kwota wpłaconego wcześniej zadatku w takiej samej formie jak został on wpłacony (przelewem bądź gotówką).
 4. Wykonanie czynności określonej w ust. 3 wyczerpuje roszczenia Klienta na wypadek odwołania przyjęcia urodzinowego przez HOPEK Agencję Artystyczną.
 5. Rezygnacja z organizacji przyjęcia urodzinowego w Sali Zabaw HOPEK lub w dowolnym miejscu wskazanym przez klienta jest możliwa tylko w formie mailowej.§ 8. Dane osobowe i wizerunek

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 2. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć oraz kamerowanie podczas przyjęcia urodzinowego oraz umieszczanie ich na stronie internetowej, innych portalach społecznościowych i w siedzibie HOPEK Agencji Artystycznej. Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować HOPEK Agencję Artystyczną o swojej decyzji na piśmie. HOPEK Agencja Artystyczna niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu usunie zdjęcie lub nagranie.§9. Siła wyższa

 

 1. HOPEK Agencja Artystyczna i Klient nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych w Formularzu Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze siły wyższej, takim jak: działanie jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch lub powódź.§10. Postanowienia końcowe

 

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.
 2. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego regulaminu odpowiada (w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta.
 3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Formularza Zamówienia podpisywanego w dniu przyjęcia urodzinowego.
 4. Podpisanie Formularza Zamówienia oznacza zapoznanie i akceptcję ze wszystkch punktów niniejszego regulaminu.
 5. Uczestników zabawy i wszystkich gości urodzinowych obowiązuje regulamin przyjęcia urodzinowego HOPEK Agencji Artystycznej.
 6. Klienta, który organizuje przyjęcie urodzinowe obowiązuje cennik aktualny w dniu podpisywania formularza Zamówienia.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć usług w ramach umów już zawartych i nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
Zarezerwuj termin na imprezę

Zaufali nam...